Framsida / Verksamhet

Verksamhet

Walkers ungdomscaféer

Walkers ungdomscaféer firar sitt 20-års jubileum år 2014.

Syftet med Walkers caféerna är att erbjuda ungdomar under 18 år en trygg plats, där trygga vuxna är närvarande. Personalen i caféerna består av så väl utbildade ungdomsarbetare som av frivilliga vuxna. De frivilliga vuxna genomgår en trefas utbildning för att kunna fungera som volontärer. Inalles fungerar 13 Walkers caféer idag runt om i landet.

I Helsingfors är verksamheten förlagd till Gamla busstationen vid Narinkens torg. År 2013 hade ungdomscaféet i Helsingfors över 24 000 besökare. Verksamheten sker i samarbete med de lokala aktörerna  (köpcentren Kamppi, Forum och Kluuvi, närpolisen, församlingen, Helsingfors ungdomsarbete, socialverk och utbildningsverk) i Helsingfors stadskärna.

Caféets öppethållningstider är måndag-tisdag och torsdag klockan 14-19, onsdag klockan 14-20 och fredagar klockan 14-22. Därtill håller caféet öppet tre lördagskvällar i månaden.

Friends

frendit_svenska_400.jpg

Friends är ett program som förverkligas i skolan, och är ämnat för hela klassen för att förebygga ångest och depression, samt att främja den mentala hälsan. Programmet lär barn att handskas med sina känslor, lär ut metoder för problemlösning, avslappning samt sporrar till positivt tänkande. Vid sidan av Friends-lektionerna i skolan ingår hemuppgifter för att aktivera samtalskultur i hemmen.

Friends baser sig på omfattande vetenskaplig forskning och programmet åtnjuter WHO:s rekommendation. Aseman Lapset - Stationens Barn införde programmet i Finland år 2006, efter att Folkhälsoinstitutet gett sitt godkännande. 

hububussi_pohjav_250-001.jpgWalkers-bussen

Walkers-bussen är en mobil ungdomsgård / ungdomscafé som fungerar som verktyg vid snabba punktinsatser i ett specifikt område / stadsdel. Bussen samarbetar med lokala aktörer (ungdomsarbete, församlingar, polisen mm.). Målsättningen för verksamheten är att få till en fungerande dialog mellan de olika aktörerna och ungdomarna där var bussen rör sig.

Metoderna som brukas i Walkers-bussen bygger på konflikthantering och dialog. Inom ramen för Walkers-bussens verksamhet har Aseman Lapset - Stationens Barn även utvecklat en modell för förlikning: När ungdomar begår smärre skadegörelse eller smärre förseelser ges de en möjlighet till att genom en förlikningsprocess genom arbete göra bot och bättring.

Projektet Uppsökande ungdomsarbete

Syftet med projektet är att göra offentliga och halvoffentliga rum där ungdomar tillbringar sin tid, till platser för ungdomsarbete. Genom det uppsökande ungdomsarbetet vill man skapa kontakt med ungdomarna och på ett konstruktivt sätt föra fram regler och visa omsorg. Projektet utmanar även den rådande synen att ungdomar som rör sig i de offentliga rummen främst är ett problem. Målgruppen för arbetet är personer under 18 år.

Många ungdomar tillbringar sin tid i köpcentrum och andra offentliga och halvoffentliga rum. Vuxenbefolkningen som arbetar i dessa utrymmen har inte som uppgift att föra pedagogiska uppfostrande diskussioner med ungdomarna som spenderar tid i samma utrymmen. Karakteriserande för det uppsökande ungdomsarbetet är ett fördomsfritt sätt gentemot de unga, som även de har rätt att vistas i de offentliga rummen.

Inom ramen för projektet Uppsökande ungdomsarbete är man medveten om att det finns ungdomar som det är roligt att möta, ungdomar som det är bra att möta, och ungdomar som det är viktigt att möta. Projektet har som målsättning att förbättra samarbetet mellan olika aktörer (förvaltarna av de offentliga rummen, närpolisen, väktare, socialarbetare mm.), för att därigenom öka säkerheten och trivsel där folk rör sig.