Framsida / Verksamhet / Verksamhetsformer

Verksamhetsformer

Walkers ungdomscaféer

Syftet med Walkers caféerna är att erbjuda ungdomar under 18 år en trygg plats, där trygga vuxna är närvarande.

Personalen i caféerna består av så väl utbildade ungdomsarbetare som av frivilliga vuxna. De frivilliga vuxna genomgår en trefas utbildning för att kunna fungera som volontärer. Inalles fungerar 12 Walkers caféer idag runt om i landet.

I Helsingfors är verksamheten förlagd till Gamla busstationen vid Narinkens torg. År 2014 hade ungdomscaféet i Helsingfors över 30 000 besökare. Verksamheten sker i samarbete med de lokala aktörerna  (köpcentren Kamppi, Forum och Kluuvi, närpolisen, församlingarna, Helsingfors ungdomscentral)i Helsingfors stadskärna. Caféets öppethållningstider är måndag- torsdag klo 14-20, fredag klo 14-22.30, lördag klo 14-20 och söndag klo 14-18.

Friends 

Friends är programmet som stöder barns och ungdomars sociala och emotionella färdigheter.

Programmet förverkligas huvudsakligen i skolan, och är ämnat för hela klassen för att förebygga ångest och depression, samt att främja den mentala hälsan. Programmet kan med fördel även användas i socialt arbete och ungdomsarbete.frendit_svenska_400.jpg

Programmet lär barn och ungdomar att handskas med sina känslor, lär ut metoder för problemlösning, avslappning samt sporrar till positivt tänkande. Vid sidan av Friends-lektionerna i skolan ingår hemuppgifter för att aktivera samtalskultur i hemmen.

Friends baser sig på omfattande vetenskaplig forskning och programmet åtnjuter WHO:s rekommendation. Aseman Lapset - Stationens Barn införde programmet i Finland år 2006, efter att Folkhälsoinstitutet gett sitt godkännande.

hububussi_pohjav_250.jpgWalkers-bussen

Walkers-bussen är ett mobilt ungdomscafé som fungerar som verktyg vid snabba punktinsatser i ett specifikt område / stadsdel i hela huvudstadsregionen.

Bussen fungerar tre månader i taget i ett givet område. Fördelen med arbetsformen är att den är mobil, vilket gör att vi lätt kan fungera där var ungdomarna befinner sig. Verksamhetsidéen är att erbjuda ungdomar trygga vuxenkontakter och vägleda och stöda dem. Målgruppen är alla under 18-åringar, och framot i för allt de ungdomar som inte nås av de lokala tjänsterna.

Bussen samarbetar med lokala aktörer (det kommunala ungdomsarbetet, barnskyddet, församlingar, polisen mm.). 

Projektet Uppsökande ungdomsarbete

Syftet med projektet är att göra offentliga och halvoffentliga rum där ungdomar tillbringar sin tid, till platser för ungdomsarbete.

Genom det uppsökande ungdomsarbetet vill man skapa kontakt med ungdomarna och på ett konstruktivt sätt föra fram regler och visa omsorg. Projektet utmanar även den rådande synen att ungdomar som rör sig i de offentliga rummen främst är ett problem. Målgruppen för arbetet är personer under 18 år.

Många ungdomar tillbringar sin tid i köpcentrum och andra offentliga och halvoffentliga rum. Vuxenbefolkningen som arbetar i dessa utrymmen har inte som uppgift att föra pedagogiska uppfostrande diskussioner med ungdomarna som spenderar tid i samma utrymmen.

Inom ramen för projektet Uppsökande ungdomsarbete är man medveten om att det finns ungdomar som det är roligt att möta, ungdomar som det är bra att möta, och ungdomar som det är viktigt att möta. Projektet har som målsättning att förbättra samarbetet mellan olika aktörer (förvaltarna av de offentliga rummen, närpolisen, väktare, socialarbetare mm.), för att därigenom öka säkerheten och trivseln där folk rör sig.

p1010004-005.jpg

Projektet Gatuförlikning

Gatuförlikningen möjliggör ett tidigt ingripande då en ung person begår ett smärre brott. Genom att erbjuda en möjlighet till förlikning och den specifika process som det innebär erbjuds den unga personen stöd och möjlighet till bot och bättring. Förlikningen går ut på att den unga personar sonar sitt smärre brott på annat sätt än penningersättning.

Förlikningen erbjuder den unga personen en möjlighet till att snabbt reda ut ärendet. Den unga lämnas inte heller ensam i en utmanande situation. Syftet är inte att bestraffa den unga personen, utan att uppfostra, och vid behov stoppa en oroväckande utveckling.

img_0283-004.jpgProjektet mot gatuvåld

Projektet mot gatuvåld är specifikt koncentrerat till östra Helsingfors. Projektet innefattar uppsökande arbete på gatorna och lektioner med anti-våldstema som erbjuds skolorna i området.