Friends

Friends

Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä
ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma.

 

 

Aseman Lapset ry on kehittänyt Friends-ohjelmaa Suomessa jo vuodesta 2006

Tunnetaitoja

Fyysiseen terveyteen ja sen ylläpitämiseen liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista tietää jokainen. Tiedämme esimerkiksi, että kalsiumin ja hyppimisen merkitys luuston vahvistamisessa on keskeinen.

Myös mieltä ja sen hyvinvointia on mahdollista vahvistaa ja lisätä vastustuskykä elämän tuomia kolhuja vastaan. Tunne- ja selviytymistaidot ovat mielen hyvinvoinnin lihaskunto ja motoriikka, niiden harjoittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain.

Friends-ohjelma opettaa lapsille ja nuorille tärkeitä mielenterveystaitoja, kuten omien ja toisten tunteiden tunnistamista, omaa hyvinvointia vaikeuttavien kielteisten ajatusten haastamista sekä vaikeista tilanteista selviytymistä konkreettisten ongelmanratkaisukeinojen avulla. Erilaiset arkiset elämäntaidot, kuten kyky suunnata huomiota myönteisiin asioihin ja taito rauhoittua ja rentoutua kiireen keskellä, vahvistavat hyvinvointia ja jaksamista.

- Lasta ei voi eikä tarvitse erityisesti varjella pettymyksiltä. Ne, kuten myös ikävältä tuntuvat tunteet kuuluvat elämään. Meidän aikuisten vastuulla on tarjota välineitä niiden käsittelyyn. Haastavista tilanteista selviytyminen auttaa uskomaan omiin kykyihinsä ja luottamaan omaan pärjäävyyteensä, kertoo Minttu Oinonen.

Friends osaksi ammattilaisten arkityötä

Friends on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa ryhmissä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä nuoriso-, terveydenhuolto- ja sosiaalityössä. Sitä voidaan hyödyntää myös yksilötyössä.

Friends-ohjelma koostuu ammattilaisen ohjaamista ryhmätapaamisista. Ohjelman selkeä perusrakenne ja systemaattisesti etenevät sisällöt mahdollistavat ohjelman luontevan käytön erilaisissa ympäristöissä.

Friends-menetelmässä korostuvat omien kokemusten jakaminen sekä yhdessä tekeminen ja toisten kokemuksista oppiminen. Ohjelman tapaamisissa keskustellaan ja tehdään harjoituksia, joiden avulla etsitään konkreettisia keinoja selviytyä huolta tai pelkoa aiheuttavista arkipäivän tilanteista.

- Friends-tuokioiden ideana on se, että muiden kokemusten kuuleminen auttaa lasta hahmottamaan, että muutkin kokevat samankaltaisia tunteita. Lapselle tai nuorelle on iso asia tajuta, että nämä asiat ovat normaali osa jokaisen ihmisen elämää.

”Ohjelma on antanut mahdollisuuksia luokkatovereille ymmärtää toisiaan, heidän käyttäytymistään ja sen takana olevia tunteita tai vaikka pelkojakin. Samalla se on antanut mahdollisuuden oppilaalle ymmärtää omaa käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia asioita sekä antanut sanoja kuvailla omaa tunnetta sen sijaan, että reagoisi vain käytöksellä. Tämä muutos on näkynyt myös kotona ja kodit ovat yleensäkin olleet erittäin tyytyväisiä siihen, että tällaisia asioita käsitellään koulussa.”
Ohjelmaa käyttäneen ammattilaisen palaute

Friends-ohjelman käyttö osana omaa työtä edellyttää työpäivän mittaiseen ohjaajakoulutuspäivään osallistumista. Ohjelman koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Ohjelman käyttöönottoa helpottavat ohjaajan opas, valmiit tapaamisten rungot sekä Aseman Lapset ry:n tarjoama kattava sähköinen lisämateriaali.

Ohjelmasta on käytössä omat versiot eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Fun Friends -ohjelma (4–8-vuotiaat), lasten Friends-ohjelma (9–12-vuotiaat) ja nuorten Friends-ohjelma (13–16-vuotiaat). Friends-ohjelman koulutukset ja materiaalit ovat saatavilla myös ruotsin kielellä.

”Yksi parhain käytännön työkalu työssäni. Lämmin kiitos siitä.”
Opettajan palaute

Ohjelmasta saatua palautetta

Aseman Lapset ry:n toteuttamissa ohjaajakoulutuksissa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, taustaan sekä käytännön toteutukseen.

- Tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu ovat ohjelmassa ensimmäisiä opeteltavia taitoja. Ne luovat perustan muille taidoille, kuten rentoutumiselle, kyvylle ohjata huomiota ja ajatuksia myönteisiin asioihin sekä erilaisten selviytymiskeinojen hyödyntämiseen arjen haasteita kohdatessa, kertoo Marjo Skopa.

Toiminnallisissa koulutuspäivissä koulutettavat pääsevät itse kokeilemaan ohjelman harjoituksia, jolloin ohjelman sisällöt konkretisoituvat ja sisäistyvät luontevasti. Koulutuksissa osallistujat saavat hetken irtautua arkityöstä ja kiinnittää huomiota myös oman mielensä hyvinvoinnin edistämiseen. Innostavan ja konkreettisen koulutuspäivän jälkeen ohjelman vetäminen asettuu mielekkääksi ja luontevaksi osaksi omaa työtä.

”Ehdottomasti loistava työkalu. Olemme yläkoulupuolella vetäneet ohjelmaa vuosittain kaikille seitsemänsille luokille. Hyöty sitä, että olet nähnyt luokkien toiminnan ryhminä ja kunkin roolin ja paikan ryhmässä, on valtava. Olemme luokanvalvojille FRIENDS:in jälkeen kertoneet omia näkemyksiämme, positiivisia havaintojamme ja huoliamme. Yksilöasiakkuuteen tuleminen on helpompaa, kun kaikki ovat kanssani tehneet töitä jo useamman tunnin. Koen että puoleeni käännytään aikaisemmin ja näin asiat saadaan usein ratkottua helpommin.”
Opettajan palaute

Ohjelman hyötyjä on havaittu niin ryhmän kuin yksilöidenkin näkökulmasta. Erityisesti tunnetaitojen kehittyminen sekä ryhmäytyminen nousevat usein ammattilaisilta saaduissa palautteissa esille, myös lasten ja nuorten rentoutumistaitojen katsotaan kehittyneen. Kyky tunnistaa omia vahvuuksia on myös yksi ohjelman keskeisistä hyvistä vaikutuksista ja tärkeässä osassa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumisessa.

Lapset ja nuoret suhtautuvat ohjelmaan yleensä positiivisesti ja ovat usein sitoutuneita, kiinnostuneita ja aktiivisia. Lapsilta ja nuorilta saatu positiivinen palaute sekä havaittu tarve ohjelmalle lisäävät halua hyödyntää ohjelmaa myös tulevaisuudessa.

Myös oppimisvalmiuksien on nähty paranevan, kun oppilaat ovat oppineet taitoja, joilla rauhoittaa itseään esimerkiksi jännittävissä tilanteissa.

- Monet lapset ja nuoret kokevat valtavaa jännitystä, stressiä ja ahdistusta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Koulussa koe- ja esiintymisjännitys ovat arkipäivää. Näihin tilanteisiin ohjelma tarjoaa helppoja ja yksinkertaisia keinoja rauhoittaa omaa oloa sekä luoda uskoa omiin kykyihin ja vahvuuksiin, kuvaa Marjo Skopa.

"Keskustelujen kautta on tullut uutta tietoa lapsesta. Ryhmän me-henki on vahvistunut. Aremmatkin lapset, jotka eivät uskalla kertoa omia tuntemuksia, pääsevät mukaan harjoitusten kautta."

”Lapset ovat tykänneet tapaamisista kovasti. He ovat sitoutuneita toimintaan, kiinnostuneita, aktiivisia keskusteluissa ja odottavat kovasti seuraavaa yhteistä tapaamiskertaa. He ovat muistaneet vielä pitkänkin ajan jälkeen mitä tapaamisissa on puhuttu ja tehty.”
Lastentarhaopettajien palautteita

Ohjelman tausta

Friends-ohjelma on yksi eniten tutkituista ja käytetyistä mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevistä ohjelmista maailmanlaajuisesti. Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee ohjelman käyttöä. Suomessa ohjelman materiaalin tuottajana ja kouluttajaorganisaationa toimii Aseman Lapset ry.

Ohjelman avulla pyritään ahdistuneisuuden ja masennuksen ennaltaehkäisyyn varhaisessa vaiheessa, ennen kuin vakavia tunne-elämän ongelmia ehtii syntyä.

Friends-ohjelman on kehittänyt australialainen psykologian professori Paula Barrett ja se perustuu kattavaan tieteelliseen tutkimukseen, arviointiin ja käytännön kokemuksiin. Ahdistuneisuuden ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen tähtäävä teoreettinen malli perustuu emotionaalisiin (tunteet), kognitiivisiin (mieli), fysiologisiin (keho) ja oppimisen (käyttäytyminen) prosesseihin.

Friendsin tulevaisuuden suunnitelmat

Terveyden edistämisen käytännöissä on viime vuosien aikana ollut havaittavissa uutta ymmärrystä mielenterveyden dynamiikasta. Oire- ja sairauskeskeisen mielenterveyskäsityksen sijaan mielenterveys nähdään nyt muun terveyden tavoin muuttuvana ja dynaamisena kokonaisuutena, jota voidaan vahvistaa oman toiminnan avulla.

Friends-toiminnan kivijalkana on vuosien ajan toiminut peruskoulu, eri luokka-asteineen. Viime vuosina ohjelmaa on otettu käyttöön enenevässä määrin myös koulun ulkopuolella, esimerkiksi osana nuoriso- ja lastensuojelutyötä.

Seuraavaksi tavoitteena on hyödyntää ohjelman sisältöjä pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä, yhdessä potilasjärjestöjen kanssa. Minäkuvan ja selviytymisuskon vahvistaminen sekä voimavaroihin ja myönteisiin hetkiin huomion kiinnittäminen nähdään hyvinä keinoina tukea myös heitä, jotka arjessaan joutuvat huomioimaan sairauden mukanaan tuomia reunaehtoja.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita on koko perheen saaminen mukaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, juurruttaa opittavia taitoja lasten ja nuorten arkeen sekä tukea koko perheen hyvinvointia. Friends-toiminnan tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluukin vanhemmille tarjottavan tuen lisääminen entisestään.

Vanhemmille tarjotaan omia tapaamisia, joissa käydään läpi ohjelman sisältöjä ja sitä, miten uusia asioita voidaan yhdessä harjoitella. Lisäksi tapaamiset ovat erinomainen paikka vertaistuen saamiseen, kun paikalla on esimerkiksi lapsen luokkatovereiden vanhempia.

Ohjelmassa kannustetaan vanhempia ohjelmassa käsiteltävien taitojen harjoitteluun yhdessä lasten kanssa esimerkiksi erilaisten kotitehtävien avulla. Lapsille ja nuorille tarkoitetut työkirjat sekä pienten lasten ohjelmaan kuuluva koko perheen yhteinen työkirja mahdollistavat Friends-taitojen harjoittelun myös tapaamisten ulkopuolella.

Friends-ohjelman eri versiot kattavat laajan ikähaarukan, varhaislapsuudesta aikuisuuden alkumetreille asti. Ohjelman nuorille aikuisille suunnatun version pilotointi Suomessa on aloitettu vuoden 2015 alussa Taivun, pystyn, pärjään –hankkeen myötä. Hankkeessa kartoitetaan ohjelman hyötyjä erityisesti talouden- ja arjenhallinnan taitoihin liittyen. Tunne- ja taloudenhallinnan taitoja yhdistämällä pyritään tuottamaan uudenlaisia työkaluja työssään nuoria aikuisia ja nuorten vanhempien lapsiperheitä kohtaaville ammattilaisille.

”Oli voimaannuttava yhden päivän koulutus. Sai ideoita ja ideoiden vaihtoa. Työkalujakin. Ennen kaikkea nyt on alettu kiinnittää huomiota oikeaan asiaan eli mielenterveyteen ja sen taitoihin. Niitä tulisi opettaa säännöllisesti. Friends on hieno ohjelma!”

”FRIENDS-ohjelmat (fun, lasten ja nuorten ohjelmat) ovat upeita. Voin aina tulla puhumaan tämän ohjelman puolesta, koska näen tuloksia päivittäin luokassani.”
Opettajien palautteita